ANA SAYFA
 
Koordinatörler
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Bologna Süreci
Eylem Başlıkları
 
İletişim
 
ENGLISH
 
 

Yeterlilik ve Öğrenme Çıktıları

Türkiye’de yükseköğretimde ulusal yeterlikler çerçevesi oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar, 2005 yılında Bergen’de gerçekleştirilen ve ulusal yeterlikler çerçevelerinin oluşturulmasını karara bağlayan Bakanlar Zirvesi sonrasında Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından 28.04.2006 tarih ve 2006/8 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Kararı ilekurulan ilk Yükseköğretim Yeterlikler Komisyonu (YYK) üyeleri Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kurumları temsilcilerinden oluşturulmuş ve çalışmalarını 04.02.2008 tarihine kadar sürdürmüştür. Komisyon bu tarihler arasında sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak QF-EHEA düzey tanımlayıcılarını kullanarak yükseköğretimin her düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sonunda asgari olarak kazanılması gereken bilgi ve kavrama (knowledge and understanding), kavrananları uygulama (applied knowledge) ve geniş anlamda yetkinlere (competences) göre tanımlamış ve bu kapsamda öğrenim çıktılarından (learning outcomes) oluşan “Türk Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi”nin ilk taslak versiyonunu ilgili paydaşların görüşlerine ve katkılarına sunmuştur.

10.07.2008 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından UYÇ çalışmalarını sürdürmek üzere Komisyon üyeleri yenilenmiş ve Komisyon çalışmalarına destek vermek üzere “Yükseköğretim Yeterlikler Çalışma Grubu” kurularak, ilgili alandaki hazırlık çalışmaları yeniden başlatılmıştır.
  
Yenilenen Komisyon ve Çalışma Grubu günümüze kadar aşağıda özetlenen çalışmaları gerçekleştirmiştir.

11 aşamada tamamlanması öngörülen ulusal yeterlikler oluşturma sürecinde yapılacak olan çalışmaların takvimi belirlenmiştir. Belirlenen takvime göre 2006 yılında başlatılmış olan UYÇ’nin hazırlanması ve onaylanmasının Mart 2009 ylına kadar tamamlanması, gerekli idari organizasyonel yapılanmanın Mayıs 2009 kadar tamamlanması öngörülmektedir. Çerçevenin öncelikle pilot ölçekte belirlenecek olan kurum ve programlarda uygulanmasının 2010 yılına kadar ve tüm kurumları ve programları kapsayacak şekilde uygulanmasının ise 2012 yılı sonuna tamamlanması planlanmıştır. Yeterliklerin UYÇ’ne belirli bir kalite güvencesi sistemi ile dâhil edilmesi çalışmalarının 2012–2015 yılları arasında, çerçevenin Avrupa Üst Yeterlikler Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi çalışmalarının ise 2010–2012 yılları arasında tamamlanması öngörülmüştür. UYÇ’ne ait çalışmaların ve gelişmelerin yer alacağı UYÇ web sayfasının ise 2009 yılı içerisinde hazırlanması ve kullanıma açılması beklenmektedir.

Komisyon ve Çalışma Grubu, kurulduğu tarihten günümüze kadar çalışmalarını ağırlıklı olarak UYÇ’nin oluşturma aşamalarından UYÇ’nin tasarımı (design Framework) odaklamıştır. Bu kapsamda, Türkiye Yükseköğretim Sistemi’nin yapısı, düzeyler ve her bir düzey içerisinde verilen dereceler ve UYÇ’nin tasarımının içermesi gereken genel unsurları göz önünde tutularak aşağıda belirtilen çalışmalar paydaş görüşlerine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

· UYÇ’nde yer alacak düzeyler ve sayıları (cycles and levels)

 Türk Yükseköğretim Sisteminin mevcut yapısı Bologna sürecinde öngörülen 3 düzeyli (lisans, yüksek lisans ve doktora) sisteme uyumludur. Yine, her iki Avrupa Üst Yeterlikler Çerçevelerinde öngörülen ve ara yeterlikler olarak nitelendirilen “kısa düzey (short cycle-QF-EHEA ve 5. Düzey-EQF-LLL) Türk Yükseköğretim Sisteminde “ön lisans” derecesi olarak verilmektedir. Bu nedenle, Yükseköğretim UYÇ’nin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini kapsayacak şekilde 4 (dört) düzeyde tanımlanabileceği aşikârdır.

Yükseköğretim sistemi içerisinde her bir düzey için verilen derecelerin türü belirlidir ve bunlar; ön lisans düzeyinde: lisans programları içerisinde ön lisans, lisans düzeyinde: fakülte, yüksekokul ve konservatuar lisans, yüksek lisans, düzeyinde: tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyinde: doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik dereceleridir. Bu dereceler, yukarıda belirtilen hususların UYÇ içerisinde belirginleşmesi sonrasında daha anlaşılır ve tanımlı hale geleceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenme çıktıları belli bir öğrenme süreci sonunda öğrenenlerin sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yeterlikler olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme çıktıları, bir öğrencinin bilmeyi, anlamayı ve/veya öğrenme sürecinin sonunda yapabilmeyi beklediklerinin ifadesidir.

 

YETERLİKLERE DAYALI ÖĞRENME ÇIKTILARININ/KAZANIMLARININ OLUŞTURULMASI (PPT)

 

Kaynak: http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=KatDown&d=96